Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
  • Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

    Mở cửa: 07:00
    Đóng cửa: 18:00
  • Động Thiên Hà

    Mở cửa: 07:00
    Đóng cửa: 18:00