Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới

27/11/2020 27/11/2021

305 0

Chuyển đổi số trong ngành du lịch là một xu thế tất yếu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây cũng là một trong những chủ đề quan trọng sẽ được bàn thảo tại Hội nghị toàn quốc về du lịch diễn ra vào ngày 28/11 tới đây tại Quảng Nam.

Map

Sample Plan

Sample Plan